Kartonaufrichter


CE 10 TX

CE 10 TX


Manueller Kartonaufrichter für Amerikanische Faltkartons

CE 10 T

CE 10 T


Autodimensionierender Kartonaufrichter für Amerikanische Faltkartons

CE 601 AW

CE 601 AW


Kartonaufrichter + Kartonverschließer (fixes Format)

CE 20 TX

CE 20 TX


Vollautomatischer Kartonaufrichter für Amerikanische Faltkartons

Scroll